نالیکې پا .ه


وبخښئ ، تاسو همدا اوس آفل یاست. تاسو د انټرنیټ اتصال نلرئ. مهرباني وکړئ خپله د شبکې پیوستون وګوره او بیا کوښښ وکړه.