جادو او جادو

 د جادوگرۍ مراسم او د پیل کونکو ، مینځمهالو او پرمختللو کچو لپاره سپیل