د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه روحونه کوانټم ical جادو تعویضونه

د سپانیټز کوانټم ical د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه جادو تعویضات ، لاکوټا سیئوکس تعویشونه ، لاتیني تعویشونه ، د انکا تعویشونه ، مایا تعویشونه ، توروت تعویشونه ، اډینکرا تعویشونه ، بودیژ تعویضونه ، یوناني تعویذونه ، نورس او ویکینګ تعویضونه او سپیڅلي جیومیٹری تعویذونه.