د ژغورنې تعویضونه او جادوګیري

تعویضونه او جادوګري د ځان ، خپلو عزیزانو او خپل کور یا سوداګرۍ ساتنې لپاره معنی لري