د پیسو تعویضونه او جادوګران

تعویذونه او جادوګران د پیسو او سوداګرۍ پورې اړوند مسلو لپاره املا کوي