تعویضونه او جادو کول

تعويذونه او جادو او مينې او اړيکو لپاره