د ژولو درملنه او جادو کول

تعویضونه او جادوګري د فزیکي ، رواني او روحي معالجې لپاره معنی لري