د انجیل امولیتونه

ستاسو د خوندیتوب ، ساتنې او ستاسو د هیلو لپاره آرچینجز او ګارډین انګریز تعویضات او تعویذات.